Ландшафтно Проектиране

Ценова ЛИСТА

за Ландшафтно проектиране и дизайн 

Пълна проектна документация по част „Паркоустройство и благоустройство” съгласно изискванията на Наредба N4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти, както следва:


Идеен Проект – обща композиция, ситуация, функционално зониране, алейна мрежа
Дендрологичен проект – Разположение, вид, брой и размер на растителността, описани в номенклатурен списък
Трасировъчен проект – размери и отстояния на контура на настилките
Посадъчен проект – места и размери на дупките за засаждане на растенията
Обяснителна записка – към проекта
Количествена сметка – към проекта

ЦЕНА: 3 лв/кв.м при минимум 650.00 лв.


Допълнителни проекти:

Вертикална планировка – оформяне на терена, подпорни стени, стъпала, наклони
Поливна система – трасировка тръби и кабели, разпределение на разпръсквачи
Детайли, разрези, изгледи – Разработка на специфичен елемент от проекта
Визуализации – тип колаж или 3D компютърно генерирана
Дренажни системи – трасировка отводнителни канали и дренажи
Осветление – избор на осветителни тела, разположение, трасировка тръби и кабели
Водни площи – трасировка, разрез, материали
Архитектурни елементи – барбекюта, перголи, пейки, беседки, огради, паметници 

ЦЕНА: По конкретен проект и обем на работа


Други:

Замерване на парцел и прилежащи елементи
Геодезично заснемане
Определяне на видовете и оценка за състоянието на съществуващата растителност върху геодезична снимка или замерен терен

ЦЕНА: 


Специални:

Проектиране на енергийни Градини (Фън шуй, Васту шастра)

ЦЕНА: +20% към основният проект 


 

Цените включват труд, материали, отпечатване, сгъване и подвързване в папка.
Цена на допълнителните услуги, се дава според генералния проект и спецификата на заданието Узаконяването се доплаща съгласно тарифите на Дирекция „Зелени Системи“ към СО