Една Градина някъде на юг

   


  


ПРОЕКТЪТ.


Мястото
  


Подготовката
   


Камъните
  


Растителността
      


Съзиданието
   

     

     


Оформянето
        


Езерото 


И остана да се насладите на следващите кадри.