ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, град Банкя

Концепция 1

Подходът е откъм североизток, където е лицето към улица.
От всички страни площадката е изолирана с храстова растителност – живи плет или комбинация от различни декоративни храсти.
По дължина на парцела, по северозападната граница на обекта минава алея, която осигурява достъпа към различните зони и съоръжения в детската площадка.
Тя е разделена на три зони:
Зона спортни съоръжения – тук се ситуират уреди за спорт – те могат да се използват от деца и възрастни.
Зона за деца от 3 до 7(12) години - тук са използвани – комбинирано детско съоръжение, клатушка, въртележка, пясъчник.
Зона – люлка, за да се осигури безопасност за децата тя е отделена в самостоятелна зона и е поставена в дъното на площадката.
Пейки са използвани по дължина на алеята и в отделните зони. Широколистни дървета осигуряват сянка в горещите дни и колорит през сезоните.
Видовият състав на дървесната растителност е разнообразен, с интересни цветове и плодове, които могат да влязат в игрите на децата, или да събудят интереса им. Не се използват отровни видове. Част от дървесните видове са овошки.
Детската площадка е приютена сред дървесно-храстова растителност, за да се осигури комфорта на ползващите я и за шумоизолация на съседните жилищни сгради.


Концепция 2

Теренът, предвиден за детска площадка, е композиран в геометричен стил като по-голямата част от терена е заета от настилка, в която са обособени кръгли площадки, с обезопасена настилка, за изграждане на съоръжения и игра.
Достъпът е откъм североизточната част на терена, която е отделена от улицата с декоративна ограда, непозволяваща на улични животни да влизат навътре и декоратвно озеленяване. Входът е аранжиран като арка, по която са пуснати увивни, красиви растения.
Теренът е окантен с зелени площи и живи плетове от цъфтящи и пъстролистни растения. Предвидени са няколко дървета, които с времето ще направят големи корони за сянка и визуално и шумово отделяне на площадката от съседните имоти.
Трите площадки формират различни пространства за игра, притеглящи вниманието на съответни възрастови групи.
По периферията на площадките са разположени дървени пейки.


Концепция 3

Теренът, предвиден за детска площадка, е композиран в геометричен стил като една втора от него е решена с настилки, а другата половина е зелена площ. Така освен твърди площи за игра, се осигуряват и полянки.
Обособени са две площадки. На по-голямата е разположено съоръжение за игра, а на по-малката – детски пясъчник, окантен с дървен бордюр. По периферията на твърдата част, са разположени дървени пейки. В югозападната част на терена се оформя малка полянка за игра и отдих.
Растителността е засадена по периферията на терена като са избрани растения с гъсти и правилно развиващи се корони. Пред живия плет, са разположени ивици от цъфтящи и пъстролистни растения. Предвидени са няколко дървета, които с времето ще направят големи корони за сянка и визуално и шумово отделяне на площадката от съседните имоти.


Концепция 4

Теренът, предвиден за детска площадка, е композиран в пейзажен стил. Оформени са две овални поляни с разпръснати кръгли площадки и ес-образна пътека, която ги свързва.
Алейната мрежа започва от входа по протежение на първата поляна с широка пътека, изградена от мит филц, камъчета или друга релефна настилка, с вградени в нея многоъгълни или кръгли плочи, които продължават във втората поляна като плочопътека на тревна фуга. Площадките са изградени с твърда настилка и са окантени с дъговидно оформени дървени пейки. Част от съоръженията – люлка и пързалка, са разположени в тревните площи.
Активното пространство е оградено с бордюр от ниска растителност, а зад тях са разположени красиви декоративни групи от цъфтящи и вечнозелени растения. Предвидени са няколко дървета, които с времето ще направят големи корони за сянка и визуално и шумово отделяне на площадката от съседните имоти.


Copyright © 2002-2010 www.savour-garden.com